Книжная полка Сохранить
Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

Мордовская свадьба

Бесплатно
Основная коллекция
Артикул: 625743.01.99
Мордовская свадьба. - [б. м.] : Тип. С. Н. Худекова, [б. г.]. - 20 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/356639 (дата обращения: 07.12.2023)
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов. Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в ридер.
/Г/Д 

Мордовская свадьба. 

I. 

Сватовство. 

(ладямо - зашірепіе). 

Остаповившіісь выборомъ на пзв стноіі д вушк , родители женпха въ одинъ изъ 
легкпхъ дней (воскресенье, вторішкъ, четвергъ) ирпглашаюхъ къ себ 
родственниковъ 
н объявляюхъ пмъ о своемъ выбор 
нев сты своему сыну; спрашиваютъ родныхъ—не 
знаетъ ли кто нзъ ннхъ какпхъ либо недостатковъ 
ц иороковъ за этой д вушкой. 
Тщательво обсудятъ вс 
обсхоятельства выбора и, по одобреніп его вс шп родственішкавш, начинаюгь молигься—ироспть иомощіі въ задумаииомъ д л 
у Бога небеспаго 
(верешіш Пазъ), у бога' домашняго (кудоиь кирди сіяка хранитель дома серебряиыіі) 
н усопшпхъ предковъ 
(ПОКШТІІТЪ—бабатъ). Во время моленія предъ пконами зажигается св ча, па столъ, накрытый б лой скатертью, ставится каравай хл ба и солонка съ солыо. Во время ыоленія наблюдается, мтобы дверь, окна, труба п даже 
иечь нсііреш нно были закрыты, пначе нечпстая спла можетъ 
проникнуть въ избу и 

иом шать начатому д лу. По окончаніи молеиія, хл бъ и соль кладутъ въ кошель и 
іютомъ берутъ ІІХЪ съ собой въ домъ нев сты; въ случа 
удачныхъ переговоровъ u 
рукобіггья, этп хл бъ и соль м няются па такіе же хл бъ-соль нзъ доыа нев сты. 
Съ даются онп на сл дующіц дспь посл 
яропоя: собііраются сяова вс 
родственііпші 
лсеішховы—в'ь дом 
жениха, нев стіпш—въ дом 
нев сты; помолятся вс 
вм ст 
о 
ііріісоедііненіп повыхъ родственнпковъ, н ыолнтвеиныи хл бъ д лптся по кусочЕу лежду 
вс міі родствеииикаші и съ дается. Посл 
этого, отступлеяіе съ кохорой либо стороны 
счптается невозможяышъ. 
Для предварнтелыіыхъ 
переговоровъ съ роднымп нев сты посылается сяачала 
ОДІІІІЪ бол е ловкііі п почтснныіі изъ родственниковъ жениха (іікелыся= якіггсь впёредъ 
ходящіп). Времсііемъ для такихъ переговоровъ выбярается ноздііій вечеръ, когда вс 
люди успокоются, чгобы меяьше людей могли вид ть его п чтобы іпікіо не могъ переіпи ему дорогу 
u яе разстрснлъ такішъ образомъ задуманяое д ло. Мордва вообще большоо значеніе ирндаетъ иервоыу встр чному ІІ ііоііеречіюму, но шшъ опъ расчитываетъ на усп хъ и неусп хъ своеыу предпріитію. Хорошіімъ иріізішкомъ 
счіггаеіся 
встр ча съ какою нибудь ношею (ііекше кедь= полная рука) н дуряымъ—встр ча безъ 
всякоіі лишь (чаво кедь= лустая рука). Особеияо тяжела ц нен])інтна встр ча, когда встр тнвшіГіся спроситъ: куда пдешь, тогда хоть ворочайся вазадъ,—все 
равно уся ха не 
будетъ. Многіе бол е суев рпые, чтобы ііосланиый им лъ усп хъ, нри выход 
его ІІЗЪ 
дому бросаютъ въ сл дъ ему старый, поііоіііенныіі лаяоть со словалп: «какъ мягокъ u 
слабъ этотъ лалоть, нусть будутъ также ыягки и слабы умъ u сердце родителей нзбраішой наніі д вушкп, выдали бы наыъ свою дочь». 
Въ дом 
д впцы посланный ііеирем нно садится подъ шатііцу (м стопребываше 

домашняго бога) п первую свою молитву обращасгъ къ яеыу, зат мъ яачинаегъ разговоръ сначала о посторояпезп) предмет , а потошъ носгепенно цереходитъ къ ц ли 
своего пос щеяія. Родит ли нев сты, какъ бы рады ни былп такому предложепію, сначала отказываются отъ всякнхъ переговоровъ, іакъ что иредварительные цереговоры 
іпіогда продол}і;аются ц лыя пед ли. Піше родители это д лаютъ изъ-за одного обычая, но многіе затягпваіотъ сватовство съ д лью, чтобы какъ ножио болыне разгласилось сватовсхво вхъ дочерп п чтобы дать такпмъ образомъ возможность н друпшъ 

— 
2 
— 

посвататься. Узнавъ объ упрямств 
ихъ, всякій отецъ, іш іощііі сыиа-лгенпха, поду
маетъ, не подходптъ лп та д вушка его сыну п, посл 
обсужденія 
этого д ла съ 

родпыын, паскоро посылаетъ своего хожалаго попытать счастье. Д ло еще бол е затягпвается. Хожалые іш дпешъ, ни ночью не даютъ покоя родителямъ пев сты, каждый 
старается пересплпть своего протпвнпка. При этоыъ хожалые щшб гаютъ ко всевозможныиъ суев рпымъ сиособамъ: стараются похптпть иочальную судомоГіку изъ дома 
ііев сты, и спрятавъ ее за пазуху (женщшіа) илп въ карманъ (мущшіа), стараются 
во. время переговоровъ скрытно спутать ее, полагая, что 
ЭТШІІЪ можио запутать умъ 

Ііодптелей иев сты и легче будетъ уговорить нхъ. 

Посл 
продолжительпыхъ переговоровъ и сов щаііій съ роднымп и съ дочорыо, 
отецъ иев сты соглашается пакопецъ прпгласить отца жешіха для 
окопчателыіыхъ 

переговоровъ' о ц и 
и о подаркахъ. Отецъ жеішха пдетъ къ пев ст 
съ вішомъ и 
молнтвеинымъ хл боыъ-солью, бсретъ съ собою мать жениха и п сколько родныхъ; 
если матери пе будетъ, то ее зам няетъ одпа нзъ близкпхъ родственшщъ. Ц па, назначаемая за нев сту, въ разпыхъ м стахъ разлнчна; она пропорціональна подаркамъ, 
которые пев ста должна сд лать родствеігшікамъ жевиха и одежд , которую отецъ 
об щаетъ справііть своей дочерп. Въ Спмбпрской губерніп ц на за нев сту ие лревышаетъ 50 рублеп; въ Уфішскок п Нижегородскоц губоі)піяхъ она доходнтъ до 200 руб. 
(Въ Нпжегородской губерііін у Терюшевской Мордвы высоко ц пптся «в н ец ъ»—жен екій головнои уборъ, украшенпый серебрявыми монетамп). Прп сватовств 
вовсе не 

упомііпается о прпданомъ пзъ скота, которое каждый отедъ даетъ своеіі дочерн безъ 
уговора, по м р 
своего достатка, ішенно изъ каждой породы скота даетъ дочерп по 

ыолодой матк ; еслп им етъ пчелъ, то пзъ пихъ даетъ одну колоду. 

По удачиомъ окончаніп ряды (бываютъ случаи, что сваты не сходятся въ ц н 

ІІ иодаркахъ, и свадьба разстропвастся), сваты над ваютъ рукавщы п бьютъ ио рукаыъ. Отецъ нев сты соблраетъ свопхъ родиыхъ, и начпнаютъ ыолпться. Молепіе совертается такъ же, какъ и въ дом 
женпха — просятъ счастья молодымъ. Молитвеи
ный хл бъ женпха оставляется на стод , а вм сто него берется хл бъ и соль пзъ 
дома нев сты. Вс 
родные приходятъ на пропой съ караваемъ хл ба; во вреня ухода 
нхъ домой хозяішъ также даетъ пмъ по караваю своего хл ба. Хозяева п прпглашенные имп родственнігкп спдятъ 
какъ гости, ихъ 
угощаютъ сваты прпнесешшмъ ви
ІІОІІЪ. Во время этого угощеііія 
нев ста съ подругами спдптъ въ чулан , покрывъ 
голову фатой. 

По достаточномъ угощепш, 
отедъ жепиха и вс 
прпшедіпіе съ ипмъ помощпшш 

отправляются въ чуланъ искать свою будущую сноху, осмотр ть ее хорошенько н поставпть на ней свою м тку. Но ішъ всюду загоражпваютъ дорогу: прп вход 
въ чу
лаііъ, въ дверяхъ по об имъ сторопалъ стоятъ дв 
жепіцнпы — «урьваля 
аватъ»— 

оп 
останавлпваютъ 
пхъ и требуютъ 
плату за пропускъ. 
Каждый 
изъ 
жеішховоіі 
роднн налпваетъ пмъ по стакапу вина н, опустпвъ 
въ 
пего 
какую 
шібудь монету, 
ііодастъ жещинамъ. Жеішцшы выппваютъ впно, вынлмаютъ 
ыопету н пропускаютъ 

сватовъ. Въ чулан 
нев сту загораживаютъ собою подругп ея. Отецъ женпха проснтъ 
д вушекъ указать ему купленпую пмъ нев сту. Д вушкп даронъ не соглашаются сд лать это и уступаютъ просьб 
лпшь по об щаніп имъ паграды. Свекоръ п свекровь, 
сслн опн первып разъ впдятъ свою сноху, начшшотъ внпмательно разсматрпвать ее. 
Потомъ, похвалпвъ ее, ставятъ па неіі м тку: 
отецъ налпваетъ 
стакавъ водкн ІШ І 

меду, овускаетъ въ него серебряиую монету въ рубль нли полтпнппкъ, смотря по состоянію и подпосптъ снох . Она выппваетъ глотокъ впиа, а осталыіое 
даетъ допи
вать подругамъ, вылпмаетъ монету п стакаиъ возвращаетъ свекру. Зат мъ свекоръ 
такпмъ же образомъ дарптъ вс хъ подругъ 
нев сты. Свекровь плп зам няющая ео 

родственнпца даритъ пев ст : платокъ, серьгн, кольцо и браслетъ. Платокъ пакпдываетъ па голову, серьпі вд ваетъ въ ушті, кольдо — па паледъ; 
пря этомъ свекровь 
поеп> передъ снохой: 

— 
3 
— 

Вана ІШ ЯІІЪ тенть патся 
Ульть ыонеііь тоиъ эйкакшоксъ; 
Пилезэть путаиъ пилекстъ 
Кулсонится ультяя; 
Сурозотъ тонганъ ыонъ сурксъ 
Кедь челькевпе ультяя; 
Кедезэть тоиганъ кедьксъ— 
Кедь віевпе ультяя. 

Вотъ дарю я теб 
платокъ — 
Вудь ты мн 
дптею; 

Въ ушп твоп пад ваю я серьги— 
Слушливая ты будь; 
На палецъ твоіі над ваю я кольцо — 
Рукод льппца ты будь; 
На руку твою над ваю браслетъ •— 
Вудь снльна ты рукамп (работящая). 

Тутъ же мать передъ своей снохой высказываетъ, зач мъ она беретъ ее: 
Охъ, урьвинемъ, эедьнемъ! 
Тсёранъ кувалтъ какамать. 
Сайдянъ монъ тонть, эедьнемъ, 
Чекшнэ куватьсъ аштптсяксъ, 
Валске толонь пувптсяксъ, 
Кудосъ пеиьгеиь капдытсяксъ, 
Начко ведрапь юірдитсяксъ, 
Ванькстэ кудопь тептсяксъ, 
Чевте таркань атсытсяксъ, 
Сэрей прялксопь путытсяксъ, 
Равужо палянь саптсяксъ, 
Лшо палянь максытсяксъ, 
Калгодо мушконь томбптсяксъ 
Кувака кодстонь кодытсяксъ 
Кучтъ кіява ыолптсяксъ, 
Эрьва козонь купдытсяксъ, 
ЯІІПІІЬ пакпнь вастытсяксъ, 
Тусь лоыаиень пльтятсяксъ. 

0, спошепька, дитятко! 
По сыпу ты мн 
дптя. 
Беру я тебя, дптятко, 
Чтобы ты по вечерамъ долго спд ла, 
Утромъ (рапо) огопь вздувала, 
Въ пзбу дрова носпла, 
Ведро мокрымъ держала, 
Избу чпстою д лала, 
Мягкую постель сглала, 
Высокое пзголовье клала, 
Черную рубашку брала, 
Чпстую рубашку давала, 
Жесткую коноплю ыяла, 
Длнниые холсты ткала. 
Чтобы ты шла, куда посылаютъ тебя, 
Чтобы ты все д лала. 
Прпходящаго челов ка встр чала, 
Уходящаго—провож ал а. 

Выйдя пзъ чулана, свекровь предъ матерыо нев сты постъ: 
Ияхъ, пяхъ, пяяхъ 

0, свахпныса матушка! 
Отм чеинуГО яблоню оставляю теб , 
Закружеііпую яблоіпо оставляю теб . 
Прі дутъ посланныс за цей, 
Золотомъ опп выкопаютъ 
По вссй земл (распространпвшіеся) корпп ея. 
Серебромъ опи выроютъ 
По всему нсбу в тви ея. 
Ты и е стряхнп, свахпнька, 
Черііо-биссрііуіо землю ея, 
Ты ие слозіаіі, свахіінька, 
Красііво-цв тущую в твь ея, 
Какъ оставляю здоровою, 
Такъ и отдай хорошею. 

Мотпвъ этнхъ стііховъ состоитъ изъ сл дующпхъ двухъ кол нъ: 

Медлепііо. 
№ 1. 

Иё ваёхъ ваяёхъ 
| прич въ. 

Охъ, свахпнька-матушка! 
Чешкстазь каданъ ушарпна, 
Круясазь кадаиъ уыарь чувто, 
Пыть кучозень мольгаизо, 
Сырпесэ сынь сявтасызь, 
Ыасторонь келесъ корёнзо, 
Сіясо сыпь сыргавтсызь, 
Меиелень келесъ тарадсо. 
Илякъ сорповтъ тонъ, свахаіі, 
Равужо човаля модазо, 
Илякъ снньдс тонъ, свахаіі, 
Мазыстэ св тп тарадзо, 
Кода кадса шуыбрасто, 
Истя максыкъ вадрясто. 

ш 
т 
'J21 
-б—гг 

И яхъ п яхъ п 
я яхъ 
п ё 
ва 
ехъ 
ва 
я ехъ 

_ 
4 
— 

Мотпвъ этотъ пазывается «голосоыъ свахіі»= свахаііь вайгель. Ыа этотъ ыотішъ 

иа свадьб 
поетт. сваха п вс 
жспщпны пзъ рода жеппхова. Какъ свадьба ыордов
ская представляетъ борьбу двухъ враждебныхъ партій—рода жеппха п пев сты, такъ 
сообразно съ этпмъ и все п піе на свадьб 
р зко д лптся на два мотива. Одппъ 

мотивъ громогласпып и торжественный; имъ поетъ сваха, какъ предводіггельпіща napTin поб дптелей и весь родъ женпха. Это — сейчасъ прпведепішй мотпвъ. На совершепно другой мотіівъ пріічіітаетъ 
нев ста и ея сторонппцы—«урьппма вальгей»= го
лосъ ирпчитапій или «тейтерьксъ чішь вальгей»—д впчсскій голосъ. На этотъ мотивъ 
иев ста прпчптаетъ до т хъ поръ, пока она не разстанется съ свопмъ д ішчествовгь, 
т. е. пока не отпустптъ д впчество въ Божій садъ (въ день отъ зда пзъ дома родп 
телей). Посл 
же этого „урышя-аватъ
1' 
(жепщпиы) подаютъ 
нев ст 
ж нскій го
лосъ—„уре вальгей'. „Уре вальгеіі* отлпчается отъ 
ятейтерьксъ чпнь вальгеи" только 
грубостью голоса п бол 
ппзкпмп ноташп; на неыъ пев ста прпчцтаетъ до конца 
свадьбы. 
Мотпвы этп, какъ н вс 
другіе, какіе встр тятся, будутъ прпведсны въ свосмъ 
м ст . 

Посл 
иолученія даровъ, вс 
д вуішш отііравляются къ ж иііху иа доыъ про
спть лошадей кататься по селу. Еслп сваты прі зжіе—въ тотъ домъ, гд 
они остапоВІШІСЬ. Во время катанья теперь у пзв стной ши 
Мордвы поются русскія п сіш. По 

возврященія съ катаиья, вс 
д вушки стаиовятся въ рядъ передъ сватомъ н въ про
тяжномъ п ніи благодарятъ его за лошадеп: 

Ияхъ, пяхъ пяяхъ 1 „ 
Ие ваехъ ваяехъ

 
П Р
І І п 
в ъ 
н е переводптся. 

Паспба, сватъ, паснба. 
С роііть-буройть ракшазотъ, 
Псрслетнойть нурдозотъ, 
Таргаиь уськеть ождязотъ 
Паспба ломаньксъ ловмозотъ 
Паспба ломаньксъ теіімеззть. 

Мотпвъ э ти ъ стііховъ: 

ІІротяжио. 
К 2. 

Спаспбо, сватъ, спаспбо 
За твопхъ с рыхъ-бурыхъ лошадей, 
За твои перелегныя саіш, 
За твоп вытякутыя какъ проволока, возжп, 
Спаспбо, за люден насъ счелъ, 
Спаспбо, какъ людеп насъ почтплъ. 

ш 
^ . 
ГЫІ.._І 

И яхъ п 
яхъ 
яхъ 
е 
ваехъ 
вая 
ехъ. 

По окончаніи этого п нія, вс 
д вушкп клаияются въ 
ногп свату п уходятъ 
въ чуланъ къ пев ст . 

Иев ста прпготовляетъ дары жешіху п родственикамъ его: женпху французскііі 

платокъ съ рпсупкомъ, въ одпнъ уголъ этого платка завязываетъ серебряную монету 
(20 коп.—15 коп.), въ другой по діагонали кольцо серебряпое или м дное; свекру — 
штаны, свекровя -выііштую рубашку, крестноп матерп—вышптый кокошппкъ; сестрамъ 
и братьяиъ жеппха — платкп, прочпмъ родствеіпщаыъ портянкіі и кольца. Сііачала 
выпосятъ изъ чулана дары родствеппкаыъ; 
выпосятъ 
пхъ 
ліепищііы-родственіщы 
нев сты п держа дары въ рукахъ иредъ сватами поютъ на ыотпвъ № 1. ' 

Охъ, сватушка, батіоіика, 
Охъ, свахпне, матушка, 
Иля-дыя пенятся 
Седе покшке казннпесъ 

Охъ, сватушка, батюшка, 
Охъ, свахпныса, матушка, 
Ужь не пепяйте-ка вы, 
Что небольшіе ваыъ дары: 

— 
5 
— 

ІІпже дугамъ парьтямъ (плп сазоіюмъ) 
Эзь содакшпо аштеме 
Тыііекъ казнсть анокстась 
Чекшне куватсь аштекшнесь 
Валске рана стякшиокшпось 
Эзь чійпекшііе ультсява 
Эзь яксекишэ кулмва 

Моя голубушка-золовушка 
He знала п отдыха, 
Все вамъ дары готовила, •  
Вечеромъ долго снжнвала, 
Утроыъ рано вставала, 
He б гала по улнцамъ 
He ходила въ хороводы. 

По окончапіп этого п вія, вс мъ прпсутствующннъ сватамъ кладутъ назпачонный ему даръ на правую руку, а дары осталышыъ 
родственнпкамъ отдаютъ 
свату 
для передачи свонмъ родственишшыъ. Вс получіівшіе дары отдариваютъ нев сту деньгаши. Дсиьги эти кладутся на прііготовлепную для этого тарелку. Кроы 
того сватъ 
отдарнваетъ пев сту п за т 
дары, которые вручпли ему для передачи другпмъ родствеииикамъ. 
Подарокъ жениху—платокъ—выносятъ нзъ чулана д вушкп, — подругпнев сты. 
Он , взявши этотъ платокъ за четыре угла, становятся передъ сватоыъ п въ п він 
на мотивъ №. 2 просятъ свата въікупить его для своего сыиа: 

Ияхъ, ияхъ пяяхъ] 
. 
Иё ваёхъ ваяпнь j
 
п Р
И І і 
в ъ
Идика, сватъ, идпка, 
Рампка, сватъ, раыцка, 
Каяка, сватъ, каяка 
Нил 
певанзо, сватъ 
Ніілень, вплень вай алтоть 
Куцчказонзо вететсе. 
Тесэ оянокъ тусозо 
Тесэ ялгаіюкъ чаназо 
Гостиветсексъ кучсынекъ 
Гостпнетсексъ мсекесыиекъ 
Радошнасто саессеэ 
Вечкезь—кельгезь улсзэ. 

Выручай-ка, сватъ, выручай, 
Покупаи-ка, сватъ, покупай; 
Положь-ка, сватъ, положь 
По четырешъ его угламъ, сватъ, 
По четыре алтына 
А въ средшіу его—пятый. 
Зд сь черш нашей подруженькп, 
Зд сь ліщо нашсй голубушки, 
Въ гостпнецъ шы его посылаеиъ, 
Въ гостинедъ мы его отдаеыъ. 
Пусть съ радостью онъ его приметъ 
Пусть онъ его полюбптъ. 

Сватъ выкупаетъ этотъ платокъ, положпвъ на него денегъ отъ 50 к. до 1 р. 
Деньпі этп отдаются нев ст . 
Посл 
этого сваты допішаютъ прпнесеиное вино, оставивъ лишь пеыного на дн 
бочевка, чтобы не съ пустыын рукаиш вервуться домоіі и отправляются домой. Вс 
лсепщнвы и д вушіш, присутствовавшія на вропо , съ п ніемъ провожаютъ сватовъ 
до дому плн до квартпры пхъ. Въ дом 
свата 
отдаютъ 
илатокъ жеіпіху, если онъ 
тутъ будетъ, доппваютъ остатки впна п расходятся по домамъ. Вручая платокъ жениху, женіцииы поютъ иа мотпвъ № 1. 

Ниже дугаіі, а Сёма! 
Мазы дугав а Сёма! 
Минг. тупневъ гостинецъ 
Лится мазы патсязо; 
Тесэ сэрзэ рувгозо 
Тесэ туссо-поназо. 
Tyu а туп ыелезэть, 
Туи а туп превезэть'. 

Голубчыкъ ты нашъ, Семевъ! (пыя жениха) 
Красавецъ ты иашъ, Семенъ! 
Мы прпнесли теб 
гостипецъ, | 
Красоту ея лпца—платокъ ея, 
Зд сь ея ростъ и станъ, 
Зд сь ея лицо п цв тъ; 
Понравится илн н тъ теб ? 
Прпдется теб 
по МЫСЛІІ или н тъ. 

— 
6 
— 

II. 

Приготовленія къ свадьб . 

Посл 
піюпоя, нев ста вачннаетъ готовиться къ свадьб : щшготовлять дары п 

учяться причптывать. Изъ этпхъ прпготов.гевіГі 
бол е всего озабочпваетъ пев сту 

приготовленіе даровъ, которыхъ требуется съ нея нсмало и которые должпы быть вс 
своей работы. Такъ, чтобы сыграть посредственную мордовскую свадьбу, нев ст необходпмо іга ть: 3—5 вышптыхъ женскпхъ рубахъ, столько же прпблпзительно ыужскпхъ рубахъ п значптельное колпчество вышнтыхъ 
кокошіпшовъ, полотенцевъ, пла
точковъ № вышитыып каемочкаыіі и т. п. Такое множество даровъ 
нельзя копечпо 

прпготовпть въ короткое время ыежду пропоемъ и свадьбой—нед лп 2 —3 . Поэтону 
свадебпые дары прпготовляются ностепенно, въ продолженіп н сколыгахъ л ть. Ыо 
у мордовской д вушкп очень мало вреыени для работы лпчно на себя: зиму и л то 
опа наравн 
съ семьей работаетъ 
на семыо, на хозяйство, только въ ма 
и іюн 

м сяцахъ, которые п называются по мордовскіі „аштпмаковъ лаЕго" т. е. ы сяцъ стоянія, т. е. ы сяцъ безработный, д вушка ыожетъ пемного поработать на себя. Безъ 
достаточнаго же колнчества холста п даровъ, ни сама д вушка, ип ея родит лп пе 
согласятся пграть свадьбу—не сраынть же себя передъ вс мъ народомъ. Куппть свадебяые дары пельзя,—мордовскіе костюиы на базарахъ пе продаются. Поэтоыу ыордовскія д вушші весьма заботятся о пртіготовленіп даровъ: весьма часто он ц лыя осенвія почп проспжпваюгь п, прп лунномъ св т , вышнваютъ неиудреные узоры ва кокошнпкахъ п рубашкахъ; въ болыпіе же празднпкп он 
по д лшіъ днямъ скрыва
ются на с новалахъ илп въ огородахъ п тамъ работаютъ. Посл 
пропоя, къ нев ст 
собпраются на помощь подругп ея—дод лывать дары. Обычай этотъ такъ устаповплся 
у Мордвы, что подругп нев сты счптаютъ это сволмъ долгомъ, и за весь свой продолжптельный трудъ въ это время оп 
шічего пе требуютъ отъ вев сты, а довольствуются т мъ, чт5 она подарптъ имъ по окопчапіп вс хъ работъ, передъ свопмъ отъздомъ въ домъ женпха. Нев ста же обыкновенво даритъ каждую пзъ свопхъ подругъ 
голубон лентой аршина въ і 
г длпною. Впрочемъ д вушкн еще получаютъ отъ по зжанъ за велпчаніе ихъ п сняып п за украшевіе пхъ віапокъ разноцв тиыміі лоскут
ками. 
He меп е также озабочпваютъ пев сту й свадебныя прнчптапія; но опп пріобр таются гораздо легче п скор е, ч мъ дары, и пзъ-за ііихъ свадьба пе можетъ остаиовиться. 
Свадебиыя прнчптаиія Мордвы сочннены в каші и неизм пно устно передаются 
нзъ одиого покол нія въ другое. Къ нпмъ ыордовскія д вушкп яачинаютъ прпслушиваться съ ыалол тства,—какъ только д вушк 
псшшштся л тъ 7—8, опа уже вачпнаетъ псправво 
пос щать во 
свадебные всчерки съ прпчитаніямп н вниыателыіъ 
прпслушпвается къ нпмъ, а дотомъ, при всякомъ удобпомъ 
случа , упражняется въ 

ПІІХЪ: остается лп доыа одна, няньчіітъ лп своего малеиькаго брата—непреш нно причптываетъ. Большую пользу въ этомъ отношеніп ирішосятъ д вушкамъ п куклы. На 
куклахъ у Мосдвы пграется только свадьба. Зд сь д вушка, назначпвъ каждой кукл 
пзв стную роль, прпмптываетъ за нев сту, поетъ за сваху, угощаетъ гостей за хозяйку,—однпмъ словомъ д лаетъ все, чтб бываетъ ва свадьб . Наконецъ мордовскія 
д тп весьма часто играютъ 
въ свадьбу: собираются н сколько д вушекъ п парпей, 
обыкновенно въ весепніе праздвпкіі, выбпраютъ пзъ своей среды женвха, 
нев сту и 

весь свадебный персоналъ и удаляются въ луга пли за гумны играть свадьбу. Но свадебиыхъ прпчитаній такъ много, что нев ст , не смотря на долгол твюю 
подготовку, 
передъ свадьбой еще мпогое прпходптся вновь заучивать. Учптелями п р петиторами въ 
этоыъ случа 
являются свои спохи и педавио выпіедшія замулгь молодыя жеиіцішы, 

которыя хорошо еще ломнятъ свою свадьбу и всегда охотно д лятся своими званіямп. 

— 
7 

Въ дом 
жепиха въ это время также идутъ приготовленія: ростятъ солодъ, варятъ пиво, убираютъ дворъ, запасаютъ с на поболыііе, такъ какъ на свадьбу на детъ 
мпого гостей п лошадей, ихъ прпдется кормпть почтіі ц лую нед лю п проч. 
Разсчитавпш къ какому времени все это ыожпо прпгоіовпть, отецъ жеипха п 
иать вм ст 
съ другиып двумя—тремя блпзкпми родствешікаміі отправляются къ своему новоыу свату назпачать день свадьбы,—день прі зда свадебпаго по зда за нев стоГі (чішь путмо — пазначеніе дня). 
Теперь опп прі зжаютъ прямо къ свату, какъ 
уже къ зпакомому и родноыу. Въ этотъ прі здъ иріівозятъ все уговореппое: вино, 
деньги н ыедъ, который обязательно требуется, при всякой свадьб , для помннанія усопшпхъ; отъ уговореннон платы за нев сту оставляется лишь н сколько копеекъ, которыя прпвозптъ съ собой свадебішй по здъ. По прі зд 
сватовъ, отецъ нев сты прпглашаетъ 
вс хъ 
своихъ родныхъ 
поппровать съ іювой родпей и уговорпться о дн 
свадьбы. Прп этомъ нев ста опять даритъ вс хъ своихъ будущихъ родственниковъ. 

III. 

Начало причитаній (урьнеме серьгедьма). 

Посл 
назначепія дня свадьбы, нев ста начішаетъ по вечераыъ причптывать — 
оплакнвать свое д впчество. Въ первый разъ она пачпнаетъ прпчитывать иа средпи 
двора въ глухую полночь. Выходптъ она па дворъ одпа, тпхопько отъ вс хъ семейныхъ. По общему заявлепію жеищпнъ—эта ночь, пзбранпая для начала прпчптапіп, 
проводтітся нев стою въ самыхъ 
тяжелыхъ 
размышленіяхъ и душевныхъ волненіяхъ. 

Сонъ нгі на минуту не сыыкаетъ глазъ, нев ста ежемпнутно вскакпваетъ съ постелп 
и прнслушивается къ завыванію в тра, боясь какъ бы не пролежать первое п ніе 
п туховъ: время, когда ей начинать прпчптывать. Съ этого времепп нев ста какъ-бы 
уже вполн 
уб ждается, что ее д йствптелыю выдаютъ заыужъ, и что она должпа 

перейтп въ новую, для нея пеизв стную жпзвь, въ новую семью, къ чужому отцу, матерп, которыхъ замулсняя женщіша въ причптаніяхъ на вопросъ нев сты: разскажика мн , сношенька, замужняя лспзнь какова, каковы чужіе отецъ съ ыатерью, оппсываетъ ей въ весьыа непривлекательныхъ краскахъ. 

Какъ только п тухн проп ли, нев ста встаетъ н тпхонько отъ вс хъ сешеішыхъ 

выходптъ на дворъ. Кругомъ пусто н теыно, ею овлад ваетъ страхъ, она машинально 
становится на преднам ченное м сто, но не можетъ начать причптывать,—языкъ какъ 
бы отнішается п нев ста, задыхаясь въ слезахъ, падаетъ ва землю и начннаетъ рыдать. Облегчпвъ и сколько такнмъ образомъ душу, пев ста встаетъ п пачіпіаетъ ужь 
пріічитывать; сначала слабо, тихо, а потомъ все бол е и бол е одушевляясь п усшшвая голосъ. Сос дн со вздохомъ просыпаются п приолушпваются къ плачу нев сты: 
вс міі ішвольио овлад ваютъ тяжелыя ігаслп, каждому прішпминается своя молодость 
и всс прошлое... Эта ночь пастолько тяжела 
для 
пев стъ, что съ ннми ішогда слу
чаются нервиые прішадкп: он 
нногда до того расплачутся, 
что ие могута 
иачать 

прпчитаній. Для изб жапія этого слабыя нев сти берутъ съ собою водругъ, цо п это 
пе всегда помогаетъ, такъ что пнымъ нев стамъ прііходнтся н сколько разъ 
откладывать начало ирнчптаніц. 

Мотавъ иріічігганій пев сты. 

«Урьнпма ваіігель,—теіі терьксъ чинь ваіігель». 

— 
8 
— 

Нев ста на средпи 

Вере, вере, вере пазъ! 
Вере шеп пазъ сіяка! 
Ниле ёповъ сюкунянъ, 
Нпле пазнэнь пнялданъ, 
Копа пазось максымемъ, 
Секе пазось чантямамъ 
Чпсъ сэринень лажаыо, 
Чпсъ сэрпнень вальыамо. 

двора, обратпвшпсь къ востоку, — начинаетъ такъ: 

Вышцій, вышніп, вышній богъ! 
Вышнііі богъ, храшітель серебряный! 
На четыре стороны поклонюсь я, 
Четыремъ богамъ помолюсь, 
Который пзъ боговъ выдалъ меня, 
Пусть тотъ же богъ благословптъ меня 
Заживо оплакивать т ло ыое, 
Заживо прпчцтывать т ло мое. 

Посл 
этого пев ста клаияется въ 
богу двора: 

Тетянь юртонь кирдпзэ, 
Тетянь кардо сяркозо! 
Иля тандатъ шумнэдень, 
Сэрь ёмамо вайгельдень, 
Аволь тонть монъ тапдавтлянъ, 
Аволь тонть торыошанъ. 
Эсь сэрпнень ыонъ лажанъ, 
Эсь сэринень коволянъ. 

землю и съ этого же м ста обращается къ 

Храіштель двора батюшкпна! 
«Кардо сярко» *) родительское! 
He пугайся ты моего шума, 
Моего голоса раздирающаго: 
He тебя я такъ пугаю, 
He тебя я стращаю, 
Свое т ло я оплакпваю, 
Свое т ло прнчптаіо. 

Нотомъ нев ста подходитъ 
каждаго круга клаияется колодцу 

Лпсьмань кпрдп тейтерь-эй! 
Лисьмаиь кпрди кастарго! 
Иля тандатъ шумнэдень, 
Сэрь ёмамо вайгельдепь: 
Аволь тонть монъ тандавтляпъ, 
Аволь тонть тормошапъ, — 
Монспнь сэрень коволянъ, 
Монсшіь сэрень монъ лажанъ. 
Седь пкеле эряшсто, 
Тсйтерьксъ ппньгень вечтямсто 
Валске рана сакшпылеш., 
Чокшнэ позда сакшнылень. 
Эзпнь сакшно лапгозотъ 
Сэрь ёмамо шумъ ыаро, 
Колъ ёыамо крикъ маро. 
Кпштезь моразь сакшнылень 
Пейдезь шутязь сакшнылень. 
Валске рана самосто, 
Чекшнэ позда самосто 
Мояштъ. токалпть тонъ удомсто 
Можотъ токалпть тонъ ой мамсто 
Можотъ чалгавкшныііь мопъ 
Внде килей сэреть лангсъ, 

къ колодцу, обходптъ его три раза іюсолонь, иосл 
въ землю и въ это время прпчитываетъ: 

Владычпца колодца, д вица! 
Владычпца колодца, красавіща! 
He пугайся ты шоего шума, 
Моего голоса ужаспаго: 
He тебя я пушо, 
He іебя я такъ стращаю, — 
Свое т ло прпчнтаю, 
Свою жнзпь я ошшкиваіо. 
До сего времеші жтя, 
Д впчій в къ провожая, 
Я п утромъ рано приходила, 
И вечероыъ поздно приходила, 
Но не приходтгла къ теб 
Съ шуиомъ погибающаго, 
Съ крпкоыъ умцраюіцаго; 
Нлясучи, лоючп, приходила я, 
. 
Сы ясь п шутя, прііходііла я. 
Прнходя утроиъ раио, 
Нрпходя вечероыъ поздно, 
Можетъ угождала ты сдящею, 
Можетъ угождала ты отдыхающею,
2) 
Можетъ наступала я 
На твое, какъ береза, б лое т ло, 

^ «Кардо сярко» — богъ дпора. М стопрпбываніе его на средин 
двора въ вырытоп, 

покрытой доскоп ямочк . Бо врсля праздниковъ въ эту ямочку кладутъ по маленькон частии отъ вс хъ им ющихся кушаньсвъ илыотъ впноипиво. Въ настоящсе время «Кардо 
сярко» утратило сіюе значоніе; приношоній ому никакпхъ нс д лають; но ямочка во многвхъ дворахъ хранится до настоящаго вролони, и кровь закалывасмаго животнаго во двор 
всегда льотея въ эту ямочку. 
2) Этп дна етпха не совс мъ понятны, Б роятно сл дуотъ не «ты», а«т е бя». 
Р с д. 

— 

Мазы умарь тусотъ лапгсъ, 
Чевте ларо алгсотъ лаигсъ, 
Сэрей паро прялксотъ лаигсъ, 
Можотъ чалгавкшнынь 
Котова таргазь палятъ лангсъ, 
Кумажасъ путозь рутсятъ лапгсъ, 

Матразь кодстъ ашкъ пильгеть лангсъ, 
Сія ведсъ иавазь карь прятъ лангсъ, 
Илямака осудя; 
Седё икеле эряшсто, 
Тейтерьксъ пиньгень печтямсто, 
Кпштезь аштильть монь пнльгень, 
Пейдезь аштиль ыонь кургоыъ. 

На твое, какъ ягода, краспвое лпчпко, 
На твою ыягкую, хорошую постель, 
На вы^окое, хорошее пзголовье; 
Можетъ наступала я 
На твою рубашку въ шесть полосъ вышптую, 
На твою «р у т с ю» *) до кол нъ украшеппую, 
На твоп ногп, какъ трубкп холста круглыя, 
На твоп носкп лаптей — посеребрепые, 
Н 
осудп же ты меня: 
До сего времени жпв», 
Д впчій в къ провожая, 
Horn моп только плясали, 
Уста мои только п лп. 

Отъ колодца нев ста отходиіъ къ свящеипошу м сту („вапьксъ тарка"—чпстое 
н сто яли „шуксъ п р я "—м сю моленія"), которое прежде въ каждомъ двор 
обязателыю пм лось п чтплось, но п теперь тщательпо охраняется отъ нечцстотъ. Съ этого 
ы ста до насюящаго временп вызываютъ умершихъ предковъ п обращаются къ пнмъ 
съ своими просьбамп. 
Зд сь нев ста также сначала кланяется въ зеылю, а потоыъ обращаеіся къ свопнъ прад даыъ п прабабушкамъ: 

Покштъ поіштпнень, бодішень! 
Мода мазыть бабпнеть! 
Сыркъ мерезэ, бодинень, 
Матрась, оймась кпськппеикъ, 
Кепсть шерезэ, бабинень, 
Равужо човоля шодьшенкъ. 
Покштъ, покштинень бодниеііь! 
Мода ыазыть бабппснь! 
Аволь шкастопкъ порастонкъ, 
Мазы лемепкъ ушодсынь, 
Мода челькенкъ явавтсынь. 
Аволь псп пачалксесъ 
Бодпнень, тердтя дызь, 
Аволь писп яынэсъ, 
Вабцпепь, туйдядызь. 
Кува, кува, тердтядызь. 
Кува, кува, туіідядызь. 
Тердевледезь яокшъ кіява, 
Покшъ кпнь ламо якпзэ, 
Ламо каршо попгпзэ, 
Ламо мельга сасызэ 
ІІеляиъ, бодпнень, пеляиъ, 
Пеляпъ, бабпнепь, пелянъ, 
Верянь ломань вастыде, 
Беряпь валонь тергпде 
Тердевледезь, бодппень, 
Туевледезь, бабипсііь, 
Овіъ порядка юткова, 
Московъ ультсянь кувалма, 

Велішіе д ды мои, д душюі! 
Красы зеылп мои, бабушки! 
Да пошевелптся, д душки 
Ваше ос вшее, успокопвшееся т льцс. 
Да приподнішеіся, бабушкіі, 
Ваша черпобпсерная зеылпца. 
Великіе д ды ыоп, д душкп! 
Красы землп, бабушіш! 
Я пе въ пору, не во время 
Вашн красяйыя нмеиа взываю 
Вашу пыль земную стряхпваю, 
He на горячіе блины 
Васъ, д душкп, прпзываю, 
He ua горячія щи 
Васъ, бабушкп, прпвожу. 
По какоыу ліе пути позову я васъ? 
По какой дорог 
прпведу я васъ? 
Привела бы по большоп дорог , 
У болыпой дороги мпого проходящпхъ, 
Мпого на встр чу подадающихъ, 
Мпого сзади ДОГОІІЯЮЩІІХЪ. 
Боюсь, д душки моп, боюсь, 
Воюсь, бабушки моп, боюсь 
Встр чп лпхаго челов ка, 
Дурпыыъ словоыъ обзывающаго. 
Нозвала бы васъ, д душкп, 
Прпвола бы васъ, бабушкп, 
По городской улиц , 
Вдоль Московской улнды — 

^ Верхноо жснскос платье. 

Ультсяпь ламо непзэ, 
Ультсянь ламо редизэ: 
Пелянъ берянь сельмсде, 
Пелянъ а паро вачтавксто. 
Тердевледезь, бодпнень, 
Туевледезь, бабппень, 
Ташто тайной кіява, 
Ташто, кадонь кіява. 
Пелянъ, бодпнень, пелянъ, 
Пелянъ, бабпнень, пелянъ 
Одранкъ, саванкъ сезневпть, 
Тарадъ прява кадновпть. 
Тердевледезь, бодпнень, 
Туевледезь, бабішень, 
Мода алга кіява, 
Масюръ алга кіява 
Хоть мода алга кпсть 
Арась кіякъ якпзэ, 
Арась кіякъ пакизэ, 
Ламо ыода пульнезэ, 
Ламо шода челькозэ. 
Пеляиъ, бодпнень, пеляиъ 
Пелянъ, бабпнень, пеляпъ 
Кпсеянь одранкъ, саванкъ 
Мода иульпе сайсынзе, 
Мода чельке ыуисынзе. 
Садыя, бодянъ, садыя 
Садыя, бабанъ, садыя 
Велень бодянь кснавъ рядга, 
Туеде бодянъ туеде 
Туеде, бабанъ, туедс 
Кеверпть кснавтъ сельведькеть. 
Садыя, бодянъ, садыя, 
Садыя, бабанъ, садыя, 
Каль пулова кіява, 
Пешксъ пулова кіява, 
Туеде, бодяпъ, туеде 
Чулгопь пегатькеть валвэде. 
Васия лпванъ, курксъ саяпъ 
Эрьзяпь в рань кулытпень, 
Эрьзянь в рань емііінень, 
Поптомо калмастнень, 
Діакоцтоыо служастнень, 
Тикше трукасо курясінеяь, 
Сіянь крёстомо ливтестнень. 
Кува колданъ вальгеепь? 
Кува оргатянъ шуыииень? 
Ыірской частоіі шірявтка, 
Чувоиь капава чирева, 
Ознвтлень кплей юткова 
.Шачіі сюро паксява, 
ІІарсен ялавъ корепга, 
Штатолксъ палы олгова, 
Сырыіе эрьгс эзыісва, 

У улнцы много впдящпхъ, 
У улпцы много зам чающнхъ. 
Боюсь дурнаго глаза, 
Боюсь нехорошаго взгляда. 
Позвала-бы васъ, д душки, 
Позвала-бы васъ, бабушки, 
По старой, тайпой дорог , 
По старой, заброшепнон дорог , 
Боюсь, д ды шоп, боюсь 
Боюсь, бабушки моп, боюсь, 
Ваііга одры, саваны пздерутся, 
На вершппахъ в твей остаиутся. 
Позвала-бы васъ, д душки, 
Позвала-бы васъ, бабушки, 
По подземпой дорог , 
По подземному путп, 
Хотя у подземной дороги 
Н тъ никого проходящпхъ, 
Н тъ нпкого шествующпхъ, 
Но ыного пылп земляпой, 
Много праху зеыляного. 
Боюсь, д душкп ноп, боюсь, 
Боюсь, бабушкп моп, боюсь, 
Вашп кисейные одры, саваны 
Пыль земляная покроетъ, 
Прахъ земляной иайдетъ. 
Прпходпте, д ды мои, прпходите, 
Приходите, бабушки мон, прііходптс, 
По гороховому полю сельскпхъ д довъ. 
Пішнеснте, д ды моп, прпнеспте, 
Прпнеспте, бабушкп моп, принеснте, 
Какъ горохъ катящіяся слезы. 
Прпходнте, д ды мон, приходите, 
Прпходпте, бабушкп, приходите, 
По тальнішовой дорог , 
По ор шшшовой дорог , 
Принеспте, д ды шои, прішесите 
Слова, какъ ор хи, гладкія. 
Сперва я почту, поыяну 
Въ мордовской в р 
умеришхъ, 
Въ мордовской в р 
пропавшихъ, 
Везъ поповъ похоронеішыхъ, 
Безъ діяконовъ отслуженныхъ, 
Крпшками с на окуренныхъ, 
Безъ серебряныхъ крёстовъ вынесенныхъ 
Откуда я пошлю (къ нішъ) свой голосъ? 
Откуда я пущу свой шумъ? 
По шірскому частому забору, 
Вдоль вырытой канавы, 
Между посаженньтмп березами, 
По плодородному полю, 
По шелковымъ КІІСТЯМЪ корпей, 
По св чк 
гсрящей — солом , 
По золотой бус 
— кол нцамъ (солоиы),